תנאי שימוש

 

שמירה על פרטיות ואזהרות משפטיות

מבקר יקר,

ההוראות שלהלן הינן ההוראות המשפטיות אשר יחולו על כל משתמש אינטרנט המבקר באתר זה (להלן: "האתר"). כל אימת שאתה נועץ באתר, אתה מתחייב לכבד את ההוראות הבאות ללא הסתייגות. אנו ממליצים כי תעיין בהוראות אלה באופן סדיר, שכן עשויים לחול בהן שינויים מפעם לפעם, וללא הודעה מוקדמת.

אנו מבקשים להתריע, כי אתר זה, על תכניו והמידע המוצג בו, מיועדים למשתמשים תושבי ישראל בלבד.

1. קניין רוחני

אתר זה נמצא בבעלותה של חברת סאנופי אוונטיס ישראל בע"מ, ומופעל על ידה (להלן - "סאנופי - אוונטיס"). סאנופי אוונטיס הינה חלק מקבוצת סאנופי – אוונטיס העולמית (להלן "קבוצת סאנופי אוונטיס"). כל החומרים והתכנים המוצגים באתר זה, לרבות סימני המסחר, סמלי לוגו ושמות דומיין(domain) אשר מתפרסמים, מוגנים בדינים החלים והעוסקים בקניין רוחני, ונמצאים בבעלותה של קבוצת סאנופי - אוונטיס או החברות הבנות שלה, לרבות סאנופי אוונטיס או כפופים להרשאת שימוש אשר הוענקה להן.

אין להעתיק, לשעתק, לשנות, לחזור ולפרסם, להעלות, לעוות, לשדר או להפיץ בדרך כלשהי חומר כלשהו שמקורו באתר, באופן מלא או חלקי, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של סאנופי - אוונטיס, מלבד לשימוש עיתונאי, ובתנאי שיכובדו זכויות הקניין הרוחני וכל הזכויות הקנייניות האחרות. ההעתקות המורשות היחידות הן לשימוש אישי, לא מסחרי.

בכל מקרה של העתקת חומר ו/או תוכן כלשהו מהאתר הינך מחויב לציין, כי זכויות היוצרים שייכות ושמורות לסאנופי אוונטיס והכול בתנאי, שכל שימוש מורשה בחומרים חזותיים, ככל שאלה מהווים חלק ממרכיבי האתר או נכללים בו, לא יגרום לכל עיוות, שינוי או עדכון, בכל דרך, של חומרים אלה.

קבוצת סאנופי – אוונטיס ו/או איזו מחברות הבנות שלה, לרבות סאנופי אוונטיס, שומרות על הזכות לנקוט צעדים משפטיים נגד כל זיוף של זכויות הקניין הרוחני שלהן.

2. פרטיות

2.1. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") מפרטת את נהלי איסוף, שמירה והעברה של המידע.

2.2. מדיניות הפרטיות מפרטת את סוג המידע שחברת סאנופי - אוונטיס אוספת על אנשים כולל המידע הנאסף באתר, איזה שימוש היא עושה במידע לרבות שמירתו והעברתו לצדדים שלישיים ועוד.

2.3. המידע שהנך מוסר לסאנופי- אוונטיס כפופה לרצונך והסכמתך וישמר במאגרי המידע של סאנופי- אוונטיס.

2.4. סאנופי - אוונטיס רשאית לשמור כל מידע שהנך מוסר (ובכלל זה במסגרת פניה טלפונית, פניה באמצעות דוא"ל, שימוש באתר ועוד). המידע אשר סאנופי - אוונטיס רשאית לשמור יכול שיכלול פרטים ליצירת קשר (כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו') וכל מידע נוסף ואחר שאתה מוסר לסאנופי - אוונטיס (להלן: "מידע אישי").
בנוסף, החברה רשאית לאסוף מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי. מידע זה לא יישמר ביחד עם מידע אישי אודותיך.
מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי ומידע סטטיסטי יכונו ביחד להלן: "מידע סטטיסטי".
מידע אישי ומידע סטטיסטי ייקראו יחד להלן: "מידע".

2.5. סאנופי - אוונטיס רשאית לעשות שימוש במידע - לאחת או יותר מהמטרות המפורטות להלן: (i) לשם מימוש של אחת או יותר מהמטרות כמפורט בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו; (ii) לשם יצירת קשר במקרה שתדווח על תופעת לוואי; (iii) לשם הגנה מפני הליכים משפטיים; (iv) לשם ביצוע ניתוחים סטטיסטיים; (v) לשיפור האתר, המוצרים והשירותים של סאנופי אוונטיס; (vi) לשם קידום ושיווק מוצרים ושירותים ולשם מטרות עסקיות.

2.6. סאנופי - אוונטיס רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים הבאים: (i) נותני שירותים וספקים אשר מספקים לסאנופי-אוונטיס שירותים כגון: שירותי טכנולוגיות מידע (IT); יועצים משפטיים וכו'; (ii) צדדים שלישיים אחרים במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, מיזם משותף, המחאה, העברה או ביצוע כל שינוי בעסקיה של סאנופי-אוונטיס (כולם או חלקם); (iii) חברות בקבוצת סאנופי אוונטיס כולל חברות בנות וכו'.

2.7. בנוסף, סאנופי - אוונטיס רשאית להעביר את המידע ככל שהיא תסבור שהעברת המידע נדרשת לאחת או יותר מהמטרות הבאות: (i) עמידה בדרישות הדין; (ii) להשיב לבקשות ופניות של רשויות; (iii) לאכוף את תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו; (iv) להגן על זכויות, פרטיות, בטיחות ורכוש של סאנופי - אוונטיס, שלך ושלך ושל כל צד שלישי; (v) בכל מחלוקת, תביעה, דרישה, תביעה משפטית או הליכים כלשהם, בינך וכל מי מטעמך לבין סאנופי - אוונטיס וכל מי מטעמה.

2.8. לתשומת ליבך, סאנופי - אוונטיס רשאית להעביר מידע מחוץ למדינת ישראל ובתחומי שיפוט אחרים. יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. שימוש באתר או מסירת מידע אישי לסאנופי – אוונטיס מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, איחסון (לרבות בענן), עיבוד והעברה של המידע כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

2.9. סאנופי - אוונטיס תשמור את המידע למשך התקופה הנדרשת כדי לממש את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר מותרת או נדרשת על פי הדין.

2.10. Cookies - קובץ Cookie הוא קובץ המוצב בדיסק הקשיח שלך על ידי שרת דפי אינטרנט. קובץ זה מאפשר איסוף מידע סטטיסטי של הרגלי המשתמש על מנת ללמוד את העדפותיו וצרכיו. האתר עשוי להציב קבצי Cookies במחשבך ולאסוף מידע אודות השימושים שלך באתר, העדפותיך ובחירותיך. קבצים אלה ישמשו לצרכים סטטיסטיים באתר. לתשומת ליבך - רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים קבלת קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך ניתן בדרך כלל לשנות את הגדרות הדפדפן כדי למנוע את קבלתם. אם תבחר שלא לקבל קבצי ,Cookies יתכן שלא תוכל ליהנות באופן מלא מהתכונות של האתר ומשירותיו, ובהחלט יתכן שחלק מהשירותים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שנחסם לקבלת Cookies.

2.11. סאנופי - אוונטיס רשאית להשתמש בכלים שונים לניתוח סטטיסטי, כולל Google Analytics אשר אוסף מידע סטטיסטי ולא מזהה. תשומת לבך, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של Google Analytics, הנך מוזמן לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של Google : https://policies.google.com/technologies/partner-sites

2.12. סאנופי - אוונטיס רשאית לעקוב אחר השימוש שלך באתר באמצעות תגיות פיקסל. תג פיקסל הוא גרפיקה זעירה בדף אינטרנט המשמשת למעקב אחר דפים שנצפו. תגיות פיקסלים יכולות לאסוף מידע כגון כתובת ה- IP וסוג הדפדפן הקשורים למחשב המשתמש. ניתן להציב תגיות פיקסל בפרסומות מקוונות וכן להציג את התגיות בדפים שונים באתר. תגי פיקסלים מספקים מידע לסאנופי אוונטיס על כמות הפעמים שהדף באתר נפתח והמידע שנצפה.

2.13. בנוסף, סאנופי - אוונטיס רשאית לעשות שימוש בקבצי לוג ולאסוף ולשמור באופן אוטומטי נתונים הנוגעים למחשב ולביקורך, כגון שם הדומיין והמארח ממנו אתה ניגש לאינטרנט; כתובת האינטרנט של האתר שממנו הגעת לאתר; התאריך והשעה בהם נכנסת לאתר, כמה זמן גלשת ובאילו דפים באתר צפית; סוג מערכת ההפעלה ותוכנת הדפדפן של המחשב שלך וכתובת ה – IP שלך. אם יש לך כתובת IP סטטית, יתכן שניתן להשתמש בכתובת זו בשילוב עם מידע אחר כדי לזהות אותך.

2.14. סאנופי - אוונטיס נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים סבירים שנועדו לאבטח את המידע שלך מפני אובדן ומפני גישה, שימוש, שינוי או חשיפה בלתי מורשים. עם זאת, בשל אופי האינטרנט, סאנופי - אוונטיס אינה יכולה להבטיח כי צדדים שלישיים לא מורשים לא יוכלו להתגבר על אמצעים אלה ולהשתמש במידע למטרות פסולות.

2.15. הנך רשאי לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי השמור על ידי סאנופי - אוונטיס. כדי לממש זכויות אלה, אנא צור אתנו קשר בהתאם לפרטים שלהלן:

באמצעות פנייה באתר: https://www.sanofi.co.il/contact

באמצעות פנייה בכתובת דואר: רחוב בני גאון 10, נתניה. מיקוד 4250499.

3. אופי המידע

בהתאם לרלוונטיות, יתפרסמו באתר חוות דעת מומחים בתחומים מסוימים בקשר עם התכנים של האתר, או תמציות ממאמרים שפורסמו בעיתונות. מידע זה מייצג אך ורק את חוות דעתם של המומחים או את עמדת העיתונים שמהם נלקחו הדברים, ועמדות אלה אינן בהכרח עמדותיה של סאנופי – אוונטיס ו/או איזו מהחברות בקבוצת סאנופי אוונטיס. קבוצת סאנופי - אוונטיס אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בחומרים אלה. עצה של מומחה מעין זו, משקפת רק את דעתו האישית של המומחה, ובשום מקרה אין לראות בה דעה של קבוצת סאנופי - אוונטיס, או דבר מה המטיל אחריות על קבוצת סאנופי - אוונטיס.

זאת ועוד, האתר מכיל מידע אשר עוסק בבריאות, בכושר, בתחום הרפואי, ובסוגים שונים של טיפולים רפואיים אשר מיועדים לשימוש בלעדי על ידי בני אדם. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעליך לקבל מהרופא או הרוקח שלך. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית או על מנת לרשום כל תכשיר רפואי אשר מוצג באתר זה או על מנת להשתמש בו. עליך להתייעץ תמיד עם הרופא שלך.

4. תכשירים פרמצבטיים ותופעות לוואי

4.1. האתר לא נועד לדון בנושא תופעות לוואי המשויכות לשימוש בתרופות או בטיפולים מתוצרת קבוצת סאנופי אוונטיס או של גורמי צד שלישי, בין אם קיימות או פוטנציאליות.

4.2. האתר לא נועד לדיווח על תופעות לוואי המשויכות לשימוש בתרופות. אם אתה, או מישהו שאתה מכיר, חווה תופעות לוואי במהלך השימוש במוצר מתוצרת סאנופי-אוונטיס, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני למשרדה של סאנופי-אוונטיס בישראל, ציין את שם המוצר האמור ותאר את תופעות הלוואי שנצפו. מידע על משרדה של סאנופי-אוונטיס בישראל תוכל למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.sanofi.com. מומלץ גם שתדווח על תופעות לוואי שליליות של תרופות למשרד הבריאות.

5. קישורים לאתרים אחרים

קבוצת סאנופי - אוונטיס, לרבות סאנופי אוונטיס, אינה אחראית, בשום צורה ואופן, בנוגע לכל אתר של צד שלישי, שהגישה אליו התבצעה דרך אתר זה. אין לנו כל דרך לשלוט בתכנים אשר מופיעים באתרים של צדדים שלישיים, ואלה לחלוטין אינם תלויים בקבוצת סאנופי - אוונטיס, וימשיכו להיות בלתי תלויים לחלוטין בקבוצת סאנופי - אוונטיס. זאת ועוד, מעצם קיומו של קישור בין האתר לאתר של צד שלישי לא משתמע, בכל דרך, כי קבוצת סאנופי - אוונטיס מאשרת באיזושהי דרך את התכנים של אותו אתר, או, למעלה מכך, את השימוש שייעשה באותו תוכן. באתרים חיצוניים עשויים להופיע קישורים כלשהם, אשר מובילים אל האתר. אין להתקין קישורים כאלה ללא הסכמה מפורשת מראש של סאנופי - אוונטיס. בכל מקרה, סאנופי - אוונטיס אינה אחראית, בכל דרך, לאי זמינותם של אתרים חיצוניים כאלה, וסאנופי - אוונטיס אינה סוקרת, שולטת, מאשרת או אחראית לכל תוכן, דבר פרסום, מוצרים או חומרים אחרים אשר זמינים או נגישים באתרים אלה. זאת ועוד, עליך מוטלת האחריות לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנחוצים על מנת למנוע את הדבקת האתר, לרבות, בין השאר, בווירוסים, סוסים טרויאנים או תוכנות טפיליות אחרות, אחת או יותר.

6. הגבלות על האחריות

סאנופי - אוונטיס עושה כל מאמץ על מנת להבטיח, כמיטב יכולתה, את מידת הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר ושומרת על זכותה לשנות את התוכן של מידע זה בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, סאנופי - אוונטיס אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות, לתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשותך. בשל כך, ובכפוף לחריג של נזק ישיר אשר נגרם כתוצאה מהתנהגות בלתי נאותה מרצון או רשלנות רבתי של סאנופי - אוונטיס, אין לראות בסאנופי - אוונטיס אחראית ל:

• כל מידע לא מדויק, אי דיוק או השמטה, בכל הנוגע למידע אשר מתפרסם באתר;

• כל מסקנה אליה מגיעים ו/או כל מעשה ו/או מחדל שנעשו בהסתמך על המידע שעשוי להיות זמין באתר.

• כל נזק אשר ייגרם עקב פלישה בדרכי מרמה על ידי צד שלישי אשר יגרום לשינוי במידע או בחומרים אשר מוצגים באתר;

• כל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מ- (i) גישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, (ii) שימוש באתר, לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב שלך או בכל מוצר אחר (iii) שימוש ב-Cookies ובכלים למטרות סטטיסטיות ומחקריות כמפורט לעיל.

החומרים והתכנים באתר נמסרים "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. סאנופי - אוונטיס אינה מציעה כל אחריות מפורשת, או מכללא, בנוגע לאיכות המסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת.

7. זמינות אתר האינטרנט

בעצם שימושך באתר אתה מאשר, כי: (i) אין אפשרות טכנית להעמיד את האתר לרשותך כשהוא חופשי מפגמים וכי סאנופי - אוונטיס אינה יכולה ליטול על עצמה כל אחריות לכך; (ii) כי הפגמים עלולים לגרום לאי זמינות זמנית של האתר;(iii) על פעולת האתר עלולים להשפיע לרעה תנאים וביצועים חיצוניים, אשר אינם מצויים בשליטתה של סאנופי - אוונטיס, כגון, לדוגמה, חיבורי תקשורת ותקשוב בין סאנופי - אוונטיס לבינך, ובין סאנופי - אוונטיס לבין מערכות ורשתות אחרות.
מובהר, כי סאנופי - אוונטיס ו/או הספקים שלה עשויים, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעולת האתר, כולו או מקצתו, על מנת לבצע עבודות תחזוקה ו/או על מנת לבצע שינויים ו/או שיפורים באתר. סאנופי - אוונטיס לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה או הפרעה בפעולת האתר.

8. מידע על תכניות ושירותים

בהמידע אשר נכלל ומוצג באתר עשוי לכלול אזכורים, ישירים או עקיפים, למוצרים, תוכניות ושירותים של קבוצת סאנופי - אוונטיס, אשר אינם מוצעים או זמינים במדינות או אזורים מסוימים, או אשר עשויים להיות מוצעים תחת סימני מסחר אחרים, ואשר עשויים להיות כפופים לרגולציה ותנאי שימוש שונים בהתאם למדינה. מאזכורים אלה לא נובעת כל כוונה של קבוצת סאנופי - אוונטיס למכור מוצרים, תוכניות או שירותים אלה במדינתך. אנא היוועץ בחברת סאנופי - אוונטיס ביחס לכל מידע על מוצר, תוכניות ושירותים, הזמינים בישראל.

9. מסגרת חוקית

על האתר ותכניו יחול הדין הישראלי בלבד. כל טענה ו/או תביעה משפטית אפשרית בקשר לאתר זה ולתכניו תתנהל בפני בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.